Realizovali jsme projekt „Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VSM spol. s r.o.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128
„Formativní hodnocení v MŠ“

Naše společnost realizovala projekt „Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), který byl financovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR a spolufinancován společností VSM spol. s r.o.. Rozpočet projektu byl 8 362 906,10 Kč. Realizace projektu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.

V rámci projektu VSM spol. s r.o.  podpořila mateřské školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o učení dětí využitelných k úpravám vyučování a učení). Byly vytvořeny formativní skupiny, vzniklo 5 center kolektivní podpory v jedné síti, a to v síti 14 MŠ a 1 SpgŠ a v zapojených školách. Kromě zkvalitnění práce v zapojených mateřských školách, které se změnily ve školy, v nichž je zaváděno formativní hodnocení, došlo k posunu v přijímání formativního hodnocení mezi předškolními pedagogy. Ve formativních skupinách získali pedagogové kompetence, které jim umožňuje působit jako lídři formativního hodnocení. Kromě toho, že se ve 14 MŠ nastavily postupy potřebné pro zavedení formativního hodnocení, zaznamenali jsme pozitivní vliv projektu i na samotné děti, které navštěvují MŠ, v nichž působí pedagogové z formativních skupin. Ve svých třídách v praxi ověřovali poznatky a strategie, se kterými se seznámili na setkáních formativní skupiny. Vytvořili jsme materiály, které jsou zveřejněny v následující části „Výstupy projektu“, cílem je tak přispět k šíření formativního hodnocení nejen ve školách zapojených do projektu, ale i v dalších školách, které jsou otevřené novým metodám a formám.

Plakát zde….

Výstupy projektu

Projekt Formativní hodnocení v MŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128                        

Výstupy vznikly v rámci projektu Formativní hodnocení v MŠ a na jejich tvorbě se podílely ředitelky a učitelky mateřských škol zapojených do projektu. Pokud není uvedeno jinak, jsou výstupy dílem kolektivu, který se podílel na realizaci projektu, a to včetně prezentací lektorů z konferencí projektu. Texty, fotografie, obrázky a videa jsou tedy dílem autorů projektu a podléhají licenci CC- BY- SA, verze 4.0. Pořízené nahrávky a fotografie jsou v souladu s GDPR.

Kromě toho zde také sdílíme literaturu, která nám sloužila jako metodická podpora při zavádění formativního hodnocení – v tom případě uvádíme autory daných opor a tyto soubory nepatří mezi výstupy projektu jako takové, tj. nevztahuje se na ně uvedená licence, jsou zde umístěny jako inspirace pro kolegyně a kolegy, kteří se chtějí seznámit s formativním hodnocením.

1. Výstupy – databanka námětů pro zavádění FOHO v MŠ

2. Výstupy – databanka příkladů dobré praxe – FOHO

3. Výstupy – databanka videí

4. Výstupy – návrh DVPP

5. Výstupy – soubor materiálů FOHO