Mateřské školy

 

Základní Přehled naší nabídky DVPP pro mš – na tyto akreditované programy lze čerpat dotaci.

Cena zahrnuje: odborný seminář dle příslušného zaměření, učební pomůcky a materiály, občerstvení a studený catering, tiskové materiály ( elektronická verze), závěrečné osvědčení.

Název kurzu Počet hodin Šablona, ve které lze kurz realizovat Dotace na šablonu při využití jedním pedagogem Cena kurzu pro jednoho pedagoga Dotace při využití šablony pro 10 pedagogů Cena kurzu pro 10 pedagogů
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ 16 h I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

6752 Kč

4200 Kč 67 520 Kč

42 000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření, komunikace, sebereflexe a sebepoznání a schopnosti spolupráce. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 9 hod. teoretické přípravy a 7 hod. praktického nácviku.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ II.

40 h

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

16 880 Kč

12000 Kč 168 800 Kč

120 000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti efektivní komunikace, prevence syndromu vyhoření, sebepoznání a sebereflexe a spolupráce. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s dovednostmi pedagogů MŠ v oblasti komunikace s dětmi v předškolní výchově, ale i při komunikaci a spolupráci v pedagogické práci v širším významu slova, zároveň také v komunikaci a spolupráci s kolegy, nadřízenými a v neposlední řadě í při komunikaci s rodiči žáků a dětí. Pedagogové jsou skupinou ohroženou syndromem vyhoření, kterému je potřeba předcházet. Důležitou oblastí je osobnostního rozvoje je také sebereflexe a sebehodnocení. Program bude realizován v rozsahu 40 vyučovacích hodin rozdělených na 24 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktického nácviku.

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
– osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí
v MŠ
24 h I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 10 128 Kč 7500 Kč 101 280 Kč 75 000 Kč

Cílem programu je seznámení pedagogických pracovníků MŠ se specifiky práce s dvouletým dítětem v předškolním zařízení. Cílem programu je příprava pedagogických pracovníků na začleňování dvouletých dětí do běžného provozu MŠ. Program má teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tato témata: Psychosomatický vývoj dítěte v batolecím období, Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti dvouletého dítěte, Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v předškolním zařízení, Vedení dvouletého dítěte k hygienickým návykům, Uplatňování zásad správného životního stylu dvouletého dítěte, Zásady tvorby jídelníčku v batolecím období, Řešení nepříznivých výchovných situací v práci s dvouletým dítětem z pedagogicko-psychologického hlediska a Související legislativa. Praktická část kurzu je realizována formou získání kompetencí pro práci s dvouletým dítětem v MŠ, jako jsou modelové situace, cvičení, skupinové aktivity posluchačů, problémové úkoly, diskuze a příklady dobré praxe s následnou reflexí. Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin a půjde o 16 hodin teoretické výuky a 8 hodin praktické výuky včetně sebezkušenostní zážitkové výuky.

Čtenářská pregramotnost
a její rozvoj v MŠ

16 h

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ DVPP v rozsahu 16 hodin 6 752 Kč 4200 Kč 67 520 Kč 42 000 Kč

Cílem programu je rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje předčtenářské gramotnosti v MŠ. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s podporou čtenářské pregramotnosti jak v běžné práci se třídou, tak v cílené přípravě předškoláků. Velký význam má rozvoj předčtenářských dovedností při práci pedagogů MŠ s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy a poznatky v dané problematice a zároveň je naučit způsobům jejich praktického využití při práci s dětmi v MŠ. Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 9 hod. teoretické přípravy a 7 hod. praktického nácviku.

Matematická pregramotnost
a její rozvoj v MŠ

16 h

I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ DVPP v rozsahu 16 hodin 6 752 Kč 4200 Kč 67 520 Kč 42 000 Kč

Cílem programu je rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti v MŠ. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s podporou matematické pregramotnosti jak v běžné práci se třídou, tak v cílené přípravě předškoláků. Velký význam má rozvoj základů matematického myšlení při práci pedagogů MŠ s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy a poznatky v dané problematice a zároveň je naučit způsobům jejich praktického využití v práci s dětmi v MŠ.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 6 hod. teoretické přípravy a 10 hod. praktického nácviku.

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí- primární logopedická prevence
a její rozvoj v MŠ

60 h

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, 60 hodin 25 320 Kč 17900 Kč 253 200 Kč 179 000 Kč

Cílem programu je porozumění obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získání kompetencí k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získání povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.

Získání schopnosti porozumění průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. Získání znalostí a praktických dovedností z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální.

Cílem programu je také to, aby absolvent získal způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti potřebné pro dobrý vývoj artikulace a seznámení s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.

Rozsah 60 vyučovacích hodin rozdělených na 40 hod. teoretické přípravy a 20 hod. praktického nácviku.

Naše programy svojí formou i náplní odpovídají požadavkům, které jsou ve výše uvedené výzvě
OP VVV na programy DVPP uvedeny.

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze programy určené pro pedagogy MŠ.

Další kurzy DVPP pro MŠ:

Název kurzu Počet hodin Cena kurzu pro jednoho pedagoga
Prevence syndromu vyhoření (osobnostní rozvoj pedagogů) 22 h 4000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Proto pokládáme za důležité realizovat kurz zaměřený specificky na pracovníky škol a školských zařízení, kterým vzhledem k charakteru jejich povolání hrozí syndrom vyhoření. Program je realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 17 hod. teoretické přípravy a 5 hod. praktického nácviku.

Náměty pro individuální přístup k dětem ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí v MŠ 8 h 2600 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků MŠ v oblasti práce s dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Cílem programu je příprava pedagogických pracovníků na implementaci novely školského zákona v běžné práci mateřské školy.

Účastníci se seznámí s metodami individualizovaného přístupu k dětem zesocioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a budou je zohledňovat při přípravě a realizaci vzdělávání v MŠ.

Efektivní komunikace 20 h  4000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti efektivní komunikace. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s kompetencemi pedagogů v oblasti komunikace s žáky při vyučovací hodině nebo s dětmi v předškolní a mimoškolní výchově, ale i při komunikaci v pedagogické práci v širším významu slova, zároveň také v komunikaci s kolegy, nadřízenými a v neposlední řadě í při komunikaci s rodiči žáků a dětí. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale výsledky jejich činnosti mnohdy záleží také na schopnosti efektivně komunikovat s dětmi a mladými lidmi. Program je realizován v rozsahu
20 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 8 hod. praktického nácviku.

Sebepoznání a sebereflexe 22 h 4000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti sebepoznání a sebereflexe. Naším programem podpoříme především sebevědomí pedagogů tím, že si uvědomí své slabé a silné stránky, začnou cíleně využívat ve své pedagogické práci svých pozitivních osobnostních předpokladů, naučí se pracovat se svými slabšími povahovými rysy a začnou si uvědomovat, jak pracovat s různými stránkami jejich osobnosti, které jsou dané temperamentem atd. Sebepoznání a sebereflexe jsou předpokladem dalšího osobnostního vývoje, profesionální práce pedagoga i formou prevence ztráty motivace v pedagogické činnosti, popř. syndromu vyhoření.Program je realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 10 hod. praktické části výuky.

Naše agentura je rovněž autorizovanou osobou v systému NSK pro konání závěrečných zkoušek pro profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. V rámci vyhlášené výzvy může Vaše předškolní zařízení čerpat podporu formou tzv. personální šablony na úhradu nákladů spojených s pozicí chůvy, která pomáhá pedagogickým pracovníkům ve třídách, v nichž jsou alespoň dvě děti mladší 3 let. Podmínkou je, aby chůva splňovala kvalifikační předpoklady dané výzvou, tj. prokázala svou kvalifikaci složením zkoušky pro jednu z výše uvedených profesních kvalifikací. Na náklady spojené se zaměstnáním jedné chůvy na celý úvazek lze čerpat více než 32 000 Kč měsíčně. Ke zkoušce v systému NSK je možné přistoupit i bez absolvování kurzu, lze ji vykonat jako samostatnou zkoušku. Bližší informace jsou k dispozici na

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky nebo http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky. Samozřejmě Vám také bližší podrobnosti ke konání závěrečné zkoušky v NSK pro tyto profesní kvalifikace poskytneme telefonicky, písemně, popř. osobně.

Při realizaci programů zohledníme Vaše požadavky na organizační zajištění. Kurzy lze konat jak v moderních prostorech naší agentury, tak přímo ve Vaší mateřské škole. Přizpůsobíme se rovněž Vašim požadavkům na organizaci programů z hlediska časového. Možná je i víkendová výuka. Využijte nabídky programů DVPP, za kterými nemusíte daleko dojíždět.

VSM Academy disponuje moderním zázemím vlastního nového školicího střediska. V tomto moderním výukovém zařízení ve Znojemské ulici v Jihlavě probíhají vzdělávací aktivity v sedmi učebnách s příslušným technickým zázemím.

Materiální a technické vybavení učeben:

Plátno, dataprojektor přenosný, notebook, flipchart, připojení na internet. Přednáškový sál  je bezbariérový a vybaven navíc také interaktivní tabulí.

Školicí středisko se nachází na ul. Znojemská 5333/82a, Jihlava a je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, jejíž zastávka se nachází pouze několik metrů od VSM Academy. Účastníci kurzů mohou také využít venkovní parkování u objektu se značnou kapacitou parkovacích míst. Frekventanti kurzů mají přístup na WIFI, k dispozici je kávovar.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

www.vsmacademy.cz

Mob: 734 800 537, 725 937 876