Základní školy

Základní Přehled naší nabídky DVPP pro ZŠ – na tyto akreditované programy lze čerpat dotaci

Cena zahrnuje: odborný seminář dle příslušného zaměření, učební pomůcky a materiály, občerstvení a studený catering, tiskové materiály (elektronická verze), závěrečné osvědčení.

Název kurzu Počet hodin Šablona, ve které lze kurz realizovat Dotace na šablonu při využití jedním pedagogem Cena kurzu pro jednoho pedagoga

 

Dotace při využití šablony pro 10 pedagogů Cena kurzu pro 10 pedagogů
Základy finanční gramotnosti ve výuce na ZŠ (základní matematické gramotnosti) 24 h II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 16 hodin

6752 Kč

4200 Kč 67 520 Kč

42 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky finanční gramotnosti. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, zejména učitelů matematiky na 2. stupni ZŠ, které přímo souvisejí s výukou základů finanční gramotnosti na základních školách. Téma finanční gramotnosti je velice aktuální a potřebné, a to zejména ve vyšších ročnících 2. stupně ZŠ.

Program je realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 14 hod. prezenční teoretické přípravy a 10 hod. prezenční praktické výuky.

Aktivizační a motivační metody výuky angličtiny na 1. st.

32 h

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 32 hodin

13 504 Kč

9900 Kč 135 040 Kč

99 000 Kč

Cílem kurzu je vybavit učitele ZŠ profesními, především metodologickými kompetencemi v oblasti aktivizačních a motivačních metod výuky angličtiny na 1. st. Absolventi kurzu budou schopni zařazovat do své výuky různé druhy motivačních a aktivizačních metod. Program bude realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin rozdělených na 18 hod. teoretické přípravy a 14 hod. praktické výuky

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ

32 h

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 32 hodin

13 504 Kč

9900 Kč 135 040 Kč

99 000 Kč

Cílem kurzu je vybavit učitele ZŠ profesními, především metodologickými kompetencemi v oblasti čtenářské gramotnosti. Jde o cíle dovednostně zaměřené, tj. o cíle interpretační a didaktické, jež jsou vzájemně propojené a podmíněné. Na konci vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni:

  • aplikovat moderní didaktické trendy do výuky literární výchovy
  • kriticky zhodnotit interpretační dopad kreativně-produkčních postupů
  • volit tvůrčí interpretační metody funkčně, tj. s ohledem na výzvy textu a všestranný rozvoj žákovy osobnosti, rozpoznat klady i úskalí kreativní interpretace
  • Program bude realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin rozdělených na 16 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktické výuky.
Finanční gramotnost ve výuce na ZŠ (základní matematické gramotnosti) 32 h II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 32 hodin 13 504 Kč 9900 Kč 135 040 Kč 99 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky finanční gramotnosti.

Program bude realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin rozdělených na 16 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktické výuky.

Program je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, popř. vedoucích pedagogických pracovníků škol. Program je konkrétně určen učitelům 2. stupně základních škol, primárně vyučujícím matematiky na 2. stupni ZŠ, ale i dalším pedagogům na 2. st. ZŠ, kteří ve své výuce mohou zejména v rámci mezipředmětových vztahů základy finanční gramotnosti aplikovat ve výuce, vedoucím pedagogickým pracovníkům a asistentům pedagoga. Zohledníme věkové zvláštnosti dětí na 2. st. ZŠ.

Problémové chování žáků, žák s ADHD ve škole – 1. a 2.st. 8 h II/2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin
1360 Kč 1050 Kč 13 600 Kč

(doporučena účast alespoň poloviny pedagogického sboru)

10500 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti problémového chování žáků a práce s žákem s ADHD ve škole. Cílem programu je to, aby pedagogičtí pracovníci byli schopni využívat adekvátní postupy a metody pedagogické práce, pokud se ve své praxi s touto problematikou setkají.

Program je realizován v rozsahu 8 hodin teoretické a praktické výuky.

Inkluzivní vzdělávání na ZŠ – 1. a 2. st.

32 h

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi- DVPP v rozsahu 32 hodin

13 504 Kč 9900 Kč 135 040 Kč 99 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání na ZŠ.

Účastníci se seznámí s metodami inkluzivního vzdělávání žáků se SVP a budou je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky na ZŠ.

Program bude realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin, z toho jsou 26 hod. teoretické přípravy a 6 hod. praktické výuky

Mentoring jako součást moderní školy 42 h II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP v rozsahu 32 hodin 13 504 Kč 9900 Kč 135 040 Kč 99 000 Kč

Cílem programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Naším programem podpoříme zavádění tohoto systému do běžné praxe škol. Předpokladem implementace mentoringu jako moderní součásti života škol a školských zařízení je dobrá znalost tohoto pojetí ze strany pedagogických pracovníků. Program tedy vede k seznámení pedagogů s mentoringem a osvojení si základních principů mentoringu, aby mohl být zaveden do každodenní školské praxe.

Program je realizován v rozsahu 42 vyučovacích hodin. Výuka má část teoretickou
a praktickou.

Individuální přístup k dětem a žákům ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí – 2. st. 8 h II/2.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ- DVPP zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 1360 Kč 1050 Kč 13 600 Kč

(doporučena účast alespoň poloviny pedagogického sboru)

10 500 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Cílem programu je příprava pedagogických pracovníků na implementaci novely školského zákona v běžné práci školy.

Účastníci se seznámí s metodami individualizované výuky dětí a žáků zesocioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a budou je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky.

Program bude realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin, z toho jsou 5 hod. teoretické přípravy a 3 hod. praktické výuky.

Čtenářská gramotnost ve výuce na ZŠ – 1. st.

16 h

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

6 752 Kč

4200 Kč 67 520 Kč

42 000 Kč

Cílem programu je rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti v první třídě. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s počáteční fází osvojení si čtenářské gramotnosti. Účastníci postupně projdou a porozumí celé oblasti osvojování si čtení  a psaní v první třídě. Rozpoznají úskalí a obtíže v budování potřebných dovedností s ohledem na individualitu každého žáka a s cílem co nejlépe rozvinout a procvičit všechny dovednosti potřebné pro čtení a psaní.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 5 hod. teoretické přípravy a 11 hod. praktického nácviku.

Jak učit reálie německy mluvících zemí – příklady dobré praxe 1. a 2. st.

16 h

II/2.1 Vzdělávání
pedagogických pracovníků ZŠDVPP v rozsahu 16 hodin (varianta cizí jazyky)

6 752 Kč

4200 Kč 67 520 Kč

42000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky reálií německy mluvících zemí. Je zaměřen na podporu schopnosti atraktivní a motivující formou vyučovat poznatky z oblasti reálií, a to také pro zvýšení motivace žáků k učení se němčině jako prvnímu nebo druhému jazyku. Naším programem
podpoříme využívání učiva reálií pro výuku průřezových témat.
Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a akcentaci možnosti lepšího uplatnění žáků se znalostmi němčiny na trhu práce.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 4 hod. teoretické přípravy a 12 hod. praktické části výuky.
Praktická část je zaměřena na metodický rozbor výukových prezentací a pracovních listů k výuce reálií německy mluvících zemí.

Tyto prezentace, pracovní listy a metodiky budou v el. podobě účastníkům zpřístupněny ke stažení pro využití v jejich praxi ve výuce.

Naše programy svojí formou i náplní odpovídají požadavkům, které jsou ve výše uvedené výzvě OP VVV na programy DVPP uvedeny.

Ve výše uvedeném přehledu jsou pouze programy určené pro pedagogické pracovníky ZŠ.

Další kurzy DVPP pro ZŠ:

Název kurzu Počet hodin Cena kurzu pro jednoho pedagoga
Prevence syndromu vyhoření (osobnostní rozvoj pedagogů) 22 h 4000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Proto pokládáme za důležité realizovat kurz zaměřený specificky na pracovníky škol a školských zařízení, kterým vzhledem k charakteru jejich povolání hrozí syndrom vyhoření.

Program je realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 17 hod. teoretické přípravy a 5 hod. praktického nácviku.

Kariérové poradenství 42 h

7500 Kč

Cílem programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství. Naším programem přispějeme k podpořezavádění kariérního poradenství do běžné praxe škol, které je zatím realizováno zejména výchovnými poradci, protože pozice kariérového poradce nemá oporu v současné platné školské legislativě. Předpokladem zavádění kariérového poradenství do života škol a školských zařízení je dobrá znalost této problematiky ze strany pedagogických pracovníků.

Program bude realizován v rozsahu 42 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat prezenční formou, a to v rozsahu 30 hod teoretické přípravy a 12 hod. praktické přípravy.

Efektivní komunikace 20 h

4000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti efektivní komunikace. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s kompetencemi pedagogů v oblasti komunikace s žáky při vyučovací hodině nebo s dětmi v předškolní a mimoškolní výchově, ale i při komunikaci v pedagogické práci v širším významu slova, zároveň také v komunikaci s kolegy, nadřízenými a v neposlední řadě í při komunikaci s rodiči žáků a dětí. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale výsledky jejich činnosti mnohdy záleží také na schopnosti efektivně komunikovat s dětmi a mladými lidmi.

Program je realizován v rozsahu 20 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 8 hod. praktického nácviku.

Sebepoznání a sebereflexe 22 h 4000 Kč

 

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti sebepoznání a sebereflexe. Naším programem podpoříme především sebevědomí pedagogů tím, že si uvědomí své slabé a silné stránky, začnou cíleně využívat ve své pedagogické práci svých pozitivních osobnostních předpokladů, naučí se pracovat se svými slabšími povahovými rysy a začnou si uvědomovat, jak pracovat s různými stránkami jejich osobnosti, které jsou dané temperamentem atd.
Sebepoznání a sebereflexe jsou předpokladem dalšího osobnostního vývoje, profesionální práce pedagoga i formou prevence ztráty
motivace v pedagogické činnosti, popř. syndromu vyhoření.

Program je realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 10 hod. praktické části výuky.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Při realizaci programů zohledníme Vaše požadavky na organizační zajištění. Kurzy lze konat jak v moderních prostorech naší agentury, tak přímo ve Vaší škole. Přizpůsobíme se rovněž Vašim požadavkům na organizaci programů z hlediska časového. Možná je i víkendová výuka. Využijte nabídky programů DVPP, za kterými nemusíte daleko dojíždět.

VSM Academy disponuje moderním zázemím vlastního nového školicího střediska. V tomto moderním výukovém zařízení ve Znojemské ulici v Jihlavě probíhají vzdělávací aktivity v sedmi učebnách s příslušným technickým zázemím.

P1000654

Po ukončení semináře účastníci získají závěrečné osvědčení o absolvování kurzu.

Materiální a technické vybavení učeben:

Plátno, dataprojektor přenosný, notebook, flipchart, připojení na internet. Přednáškový sál  je bezbariérový a vybaven navíc také interaktivní tabulí.

Školicí středisko se nachází na ul. Znojemská 5333/82a, Jihlava a je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, jejíž zastávka se nachází pouze několik metrů od VSM Academy. Účastníci kurzů mohou také využít venkovní parkování u objektu se značnou kapacitou parkovacích míst. Frekventanti kurzů mají přístup na WIFI, k dispozici je kávovar.

rozlozeni

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

www.vsmacademy.cz

Mob: 734 800 537, 725 937 876