Pravidla soutěže

1.
Úvod

1.1.
Pořadatelem a organizátorem soutěže je VSM Academy, Znojemská 5333/82a Jihlava (dále jen „organizátor“)

1.2.
Organizátor si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích měnit pravidla v průběhu soutěže, případně soutěž zcela zrušit.

1.3.
Soutěž není žádným způsobem sponzorována společností Facebook a ani s ní nijak nesouvisí.

1.4.
Doba trvání soutěže je od 27.9.2015 do 11.10.2015.

Soutěž je prodloužena do 23.10. 2015

2.
Podmínky účasti

2.1.
Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).

2.2.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby k výše uvedeným
osobám ve vztahu osoby blízké.

2.3.
Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

2.4.
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění soutěžního formuláře s anketou a uvedením kontaktních údajů.

2.5.
Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

2.6.
Soutěžící vyplněním dotazníku souhlasí s podmínkami soutěže.

3.
Průběh soutěže

3.1.
Výherci soutěže budou tři náhodně vybrané vyplněné anketní lístky. Každý výherce získá kupon na slevu až 50% z ceny jím vybrané přednášky, kurzu nebo cvičení. Slevový kupon má platnost do 31.12.2015 včetně.
Maximální výše slevy je 500 Kč.

3.2.
Neuplatněním slevy do 31.12.2015 včetně sleva propadá bez náhrady pořadateli

3.3.
Výhry nejsou právně vymahatelné, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

3.4.
Výběr výherců se uskuteční v týdnu od 12. – 18. 10. 2015.

3.5.
Výherci budou zveřejněni nejdéle 3 dny po výběru na webových stránkách organizátora a na Facebooku a bude jim zaslána e-mailová zpráva s oznámením o výhře.

4.
Ochrana osobních údajů

4.1.
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) uvedených v soutěžním formuláři.

4.2.
Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži.

4.3.
Správcem osobních údajů je organizátor soutěže.

4.4.
Účelem zpracování osobních údajů je vedení evidence soutěžících pro marketingové účely a umožnění předání výhry

4.5.
Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výhradně v souladu se zákonem, tj. budou shromažďovány pouze ty údaje, které odpovídají výše uvedenému účelu a budou uchovávány po dobu 5 let od zapojení do soutěže.

4.6.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s tím, že stane-li se výhercem, je pořadatel oprávněn bezplatně užít jeho/její jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách organizátora soutěže a v propagačních a reklamních materiálech.

4.7.
Soutěžící má právo požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a organizátor povinnost mu/jí tuto informaci předat. Dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo požadovat od organizátora vysvětlení domnívá-li se, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem. V případě, že se domnívá, že došlo k rozporu s právem nebo jeho/její oprávněnými zájmy, má právo od organizátora požadovat nápravu vzniklé situace, zejména zablokování, opravu, nahrazení nebo odstranění osobních údajů. Kromě práva požadovat vysvětlení je soutěžící oprávněn/a obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.