Střední školy

Přehled naší nabídky DVPP – na tyto programy lze čerpat dotaci

Název kurzu Počet hodin Šablona, ve které lze
kurz realizovat
Dotace na šablonu při využití jedním pedagogem Cena kurzu pro jednoho pedagoga Dotace při využití
šablony pro 10 pedagogů
Cena kurzu pro 10 pedagogů
Náměty
na individuální přístup k dětem
a žákům ze
socioekonomicky znevýhodněného
nebo kulturně odlišného
prostředí
na SŠ
8 h III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – e)

Popř.

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin – ½ sboru

3376 Kč

900 Kč

33 760 Kč

9 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti práce žáky ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí na SŠ.

Účastníci se seznámí s metodami individualizované výuky žáků ze socioekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a budou je zohledňovat při přípravě a realizaci výuky na SŠ.

Program je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených na 5 hod. prezenční teoretické přípravy a 3 hod. prezenční praktické výuky.

Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ
a VOŠ I.
8 h III/2.1
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – a)IV/2.1
Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – a)

3376 Kč

1200 Kč

33 760 Kč

12 000 Kč

Cílem kurzu je vybavit učitele SŠ a VOŠ profesními, především metodologickými kompetencemi v oblasti čtenářské gramotnosti. Jde o cíle dovednostně zaměřené, tj. o cíle interpretační a didaktické, jež jsou vzájemně propojené a podmíněné. Na konci vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni:

 • aplikovat moderní didaktické trendy do výuky literární výchovy
 • kriticky zhodnotit interpretační dopad kreativně-produkčních postupů
 • volit tvůrčí interpretační metody funkčně, tj. s ohledem na výzvy textu a všestranný rozvoj žákovy osobnosti
 • rozpoznat klady i úskalí kreativní interpretace

Program je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených na 3 hod. prezenční teoretické přípravy a 5 hod. prezenční praktické výuky.

Náměty pro výuku reálií německy mluvících zemí na SŠ a VOŠ 8 h III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – c)

IV/2.1 Vzdělávánípedagogických pracovníků VOŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – c)

3376 Kč

1200 Kč

33760 Kč

12000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky reálií německy mluvících zemí. Je zaměřen na podporu schopnosti atraktivní a motivující formou vyučovat poznatky z oblasti reálií, a to také pro zvýšení motivace žáků k učení se němčině jako prvnímu nebo druhému jazyku. Naším programem podpoříme využívání učiva reálií pro výuku průřezových témat.
Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a akcentaci možnosti lepšího uplatnění žáků se znalostmi němčiny na trhu práce.

Program je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených na 1 hod. prezenční teoretické přípravy a 7 hod. prezenční praktické výuky.

Riziko syndromu vyhoření učitelské profese na SŠ
a VOŠ (osobnostní
rozvoj pedagogů)

8 h III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – i)

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – i)

3376 Kč

1200 Kč

33760 Kč

12000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často
výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Proto pokládáme za důležité realizovat kurz zaměřený specificky na pracovníky škol a školských zařízení, kterým vzhledem k charakteru jejich povolání hrozí syndrom vyhoření.

Program je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených na 6 hod. prezenční teoretické přípravy a 2 hod. prezenční praktické výuky.

Náměty pro výuku finanční gramotnosti na SŠ a VOŠ 8 h III/2.1Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – b)

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin – b)

3376 Kč

1200 Kč

33760 Kč

12000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky finanční gramotnosti. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, zejména učitelů matematiky na gymnáziích, SOŠ, odborných učilištích a VOŠ, které přímo souvisejí s výukou základů finanční gramotnosti na středních školách, učilištích a VOŠ. Téma finanční gramotnosti je velice aktuální a potřebné, a to zejména pro věkovou skupinu žáků a studentů, kteří navštěvují tento stupeň vzdělávání.

Program bude realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin, z toho jsou 6 hod. teoretické přípravy a 2 hod. praktické výuky.

Efektivní elektronická komunikace

16 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP  v rozsahu 16 hodin – k)

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP  rozsahu 16 hodin – k)

6 752 Kč

3 900 Kč

67520 Kč

39 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně využívání ICT ve výuce. Program je zaměřen zejména na zdokonalování kompetencí pedagogů v oblasti efektivní elektronické komunikace.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 10 hod. teoretické přípravy a 6 hod. praktického nácviku.

Jak učit reálie německy mluvících zemí – příklady dobré praxe

16 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP  v rozsahu 16 hodin – c)

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – c)

6 752 Kč

2 900 Kč

67520 Kč

29 000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblastim výuky reálií německy mluvících zemí. Je zaměřen na podporu schopnosti atraktivní a motivující formou vyučovat poznatky z oblasti reálií, a to také pro zvýšení motivace žáků k učení se němčině jako prvnímu nebo druhému jazyku. Naším programem podpoříme využívání učiva reálií pro výuku průřezových témat. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a akcentaci možnosti lepšího uplatnění žáků se znalostmi němčiny na trhu práce.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 4 hod. teoretické přípravy a 12 hod. praktické části výuky. Praktická část je zaměřena na metodický rozbor výukových prezentací a pracovních listů k výuce reálií německy mluvících zemí.

Tyto prezentace, pracovní listy a metodiky budou v el. podobě účastníkům zpřístupněny ke stažení pro využití v jejich praxi ve výuce.

Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ
a VOŠ II.

16 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – a)

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP
v rozsahu 16 hodin – a)

6 752 Kč 2 900 Kč 67520 Kč

29000 Kč

Cílem kurzu je vybavit učitele SŠ a VOŠ profesními, především metodologickými kompetencemi v oblasti čtenářské gramotnosti. Jde o cíle dovednostně zaměřené, tj. o cíle interpretační a didaktické, jež jsou vzájemně propojené a podmíněné. Na konci vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni:

 • aplikovat moderní didaktické trendy do výuky literární výchovy
 • kriticky zhodnotit interpretační dopad kreativně-produkčních postupů
 • volit tvůrčí interpretační metody funkčně, tj. s ohledem na výzvy textu a všestranný rozvoj žákovy osobnosti

rozpoznat klady i úskalí kreativní interpretace

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 6 hod. teoretické přípravy a 10 hod. praktického nácviku.

Prevence
syndromu vyhoření (osobnostní a profesní rozvoj pedagogů)

22 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – i)

6752 Kč

2400 Kč

67520 Kč

24000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Proto pokládáme za důležité realizovat kurz zaměřený specificky na pracovníky škol a školských zařízení, kterým vzhledem k charakteru jejich povolání hrozí syndrom vyhoření.

Program bude realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 17 hod. teoretické přípravy a 5 hod. praktického nácviku.

Efektivní
komunikace (osobnostní
a profesní rozvoj pedagogů)

20 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – i)

6752 Kč

2300 Kč

67520 Kč

23000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti efektivní komunikace. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí s kompetencemi pedagogů v oblasti komunikace s žáky při vyučovací hodině nebo s dětmi v předškolnín a mimoškolní výchově, ale i při komunikaci v pedagogické práci
v širším významu slova, zároveň také v komunikaci s kolegy, nadřízenými a v neposlední řadě í při komunikaci s rodiči žáků a dětí. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale výsledky jejich činnosti mnohdy záleží také na schopnosti efektivně komunikovat s dětmi a mladými lidmi.

Program bude realizován v rozsahu 20 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 8 hod. praktického nácviku.

Sebepoznání
a sebereflexe (osobnostní rozvoj pedagogů)

22 h

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – i)

6752 Kč

2400 Kč

67520 Kč

24000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti sebepoznání a sebereflexe. Naším programem podpoříme především sebevědomí pedagogů tím, že si uvědomí své slabé a silné stránky, začnou cíleně využívat ve své pedagogické práci svých pozitivních osobnostních předpokladů, naučí se pracovat se svými slabšími povahovými rysy a začnou si uvědomovat, jak pracovat s různými stránkami jejich osobnosti, které jsou dané temperamentem atd. Sebepoznání a sebereflexe jsou předpokladem dalšího osobnostního vývoje, profesionální práce pedagoga i formou prevence ztráty motivace v pedagogické činnosti, popř. syndromu vyhoření.

Program bude realizován v rozsahu 22 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 10 hod. praktického nácviku.

Základy finanční gramotnosti ve
výuce na gymnáziích, SOŠ a SOU (matematické gramotnosti)

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – b)

10128 Kč

2500 Kč

101280 Kč

25000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky finanční gramotnosti. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, zejména učitelů matematiky na gymnáziích, SOŠ a odborných učilištích, které přímo souvisejí s výukou základů finanční gramotnosti na středních školách a učilištích. Téma finanční gramotnosti je velice aktuální a potřebné, a to zejména pro věkovou skupinu žáků, kteří navštěvují tento stupeň vzdělávání.

Programbude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 16 hod. teoretické přípravy a 8 hod. praktického nácviku.

Efektivní
elektronická komunikace a úprava textu

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – k)

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – k)

10128 Kč

5400 Kč

101280 Kč

54000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně využívání ICT ve výuce. Program je zaměřen zejména na zdokonalování kompetencí pedagogů v oblasti efektivní elektronické komunikace a úpravy textu.

Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 12 hod. teoretické přípravy a 12 hod. praktického nácviku.

Mentoring na SŠ
a VOŠ

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – d)

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – d)

10128 Kč

4400 Kč

101280 Kč

44000 Kč

Cílem programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentorinku. Naším programem podpoříme zavádění tohoto systému do běžné praxe středních a vyšších odborných škol. Předpokladem implementace mentorinku jako moderní součásti života škol a školských zařízení je dobrá znalost tohoto pojetí ze strany pedagogických pracovníků. Program tedy vede k seznámení pedagogů s mentorinkem a osvojení si základních principů mentorinku, aby mohl být zaveden do každodenní školské praxe.

Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 18 hod. teoretické přípravy a 6 hod. praktického nácviku.

Jak předcházet syndromu vyhoření

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – i)

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – i)

10128 Kč

3900 Kč

101280 Kč

39000 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti prevence syndromu vyhoření. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se zachováním motivace pedagogů ke kvalitnímu a plnohodnotnému výkonu pedagogické práce. Pedagogové jsou často výbornými odborníky z pohledu pedagogického a didaktického, ale jejich práce je založena na mnohdy velmi náročné interakci s dětmi a mladými lidmi. Proto pokládáme za důležité realizovat kurz zaměřený specificky na pracovníky škol a školských zařízení, kterým vzhledem k charakteru jejich povolání hrozí syndrom vyhoření.

Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 17 hod. teoretické přípravy a 7 hod. praktického nácviku.

Náměty pro výuku němčiny na SOŠ
a VOŠ

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – c)

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – c)

10 128 Kč

4 400 Kč

101280 Kč

44000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky němčiny. Je zaměřen na podporu schopnosti atraktivní a motivující formou vyučovat zejména poznatky z oblasti reálií německy mluvících zemí, ale i gramatického učiva. Cílem je zvýšení motivace žáků k učení se němčině jako prvnímu nebo druhému jazyku. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy a
akcentaci možnosti lepšího uplatnění žáků se znalostmi němčiny na trhu práce.

Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 8 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktického nácviku.

Rozvoj čtenářské gramotnosti na SŠ
a VOŠ III.

24 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – a)

IV/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – a)

10128 Kč

4400 Kč

101280 Kč

44000 Kč

Cílem kurzu je vybavit učitele SŠ a VOŠ profesními, především metodologickými kompetencemi v oblasti čtenářské gramotnosti. Jde o cíle dovednostně zaměřené, tj. o cíle interpretační a didaktické, jež jsou vzájemně propojené a podmíněné. Na konci vzdělávacího programu budou jeho účastníci schopni:

 • aplikovat moderní didaktické trendy do výuky literární výchovy
 • kritickyzhodnotit interpretační dopad kreativně-produkčních postupů
 • volit tvůrčí interpretační metody funkčně, tj. s ohledem na výzvy textu a všestranný rozvoj žákovy osobnosti
 • rozpoznatklady i úskalí kreativní interpretace

Program bude realizován v rozsahu 24 vyučovacích hodin rozdělených na 8 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktického nácviku.

Mentoring
jako součást moderní školy

42 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – d)

10128 Kč

5970 Kč

101280 Kč

59700 Kč

Výuka probíhá prezenční formou, a to v rozsahu 30 hod. teoretické výuky a 12 hod. praktické výuky. Organizace jednotlivých kurzů bude přizpůsobena požadavkům účastníků.

Cílem programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu. Naším programem podpoříme zavádění tohoto systému do běžné praxe škol. Předpokladem implementace mentoringu jako moderní součásti života škol a školských zařízení je dobrá znalosttohoto pojetí ze strany pedagogických pracovníků. Program tedy vede k seznámení pedagogů s mentoringem a osvojení si základních principů mentoringu, aby mohl být zaveden do každodenní školské praxe.

Finanční
gramotnost ve výuce na gymnáziích, SOŠ
a SOU

32 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – b)

10128 Kč

4500 Kč

101280 Kč

45000 Kč

Cílem programu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky finanční gramotnosti. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, zejména učitelů matematiky na gymnáziích, SOŠ a odborných učilištích, které přímo souvisejí s výukou základů finanční gramotnosti na středních školách a učilištích.

Program bude realizován v rozsahu 32 vyučovacích hodin rozdělených na 16 hod. teoretické přípravy a 16 hod. praktické výuky.

Program je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, popř. vedoucích pedagogických pracovníků škol. Program je určen učitelům gymnázií, učitelům SOŠ a SOU, primárně vyučujícím matematiky, ale i dalším pedagogům, kteří ve své výuce mohou zejména v rámci průřezových témat základy finanční gramotnosti aplikovat ve výuce, vedoucím pedagogickým pracovníkům gymnázií a SOŠ a SOU a asistentům pedagoga. Zohledníme oborové zaměření škol, na kterých pedagogové vyučují.

Kariérové poradenství

42 h

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin – g)

10128 Kč

5200 Kč

101280 Kč

52000 Kč

Cílem programu je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství. Naším programem přispějeme k podpoře zavádění kariérního poradenství do běžné praxe škol, které je zatím realizováno zejména výchovnými poradci, protože pozice kariérového poradce nemá oporu v současné platné školské legislativě. Předpokladem zavádění kariérového poradenství do života škol a školských zařízení je dobrá znalost této problematiky ze strany pedagogických pracovníků.

Program bude realizován v rozsahu 42 vyučovacích hodin rozdělených na 30 hod. teoretické přípravy a 12 hod. praktické výuky.

Naše programy svojí formou i náplní odpovídají požadavkům, které jsou ve výše uvedené výzvě OP VVV na programy DVPP uvedeny.

Pokud jste ještě žádost o dotaci neodeslali, nabízíme Vám pomoc s jejím vyplněním, a to zcela ZDARMA. Její podání není složité, není potřeba si na vyplnění žádosti najímat za poplatek externí firmu.

Přehled naší nabídky dalších akreditovaných programů DVPP

Název kurzu Počet hodin Cena kurzu pro jednoho pedagoga
Význam motivace ve výuce na SŠ 8 h 900 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti schopnosti využití motivace ve výuce na střední škole. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se schopnostmi pedagogů v oblasti zvýšení zájmu žáků o výuku a prevence předčasného
odchodu ze vzdělávání.

Program bude realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin rozdělených na 4 hod. teoretické přípravy a 4 hod. praktického nácviku.

Motivace a aktivizační metody ve výuce na SŠ 16 h 2900 Kč

Cílem programu je osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti schopnosti využití motivace
a aktivizace žáků ve výuce na střední škole. Naším programem podpoříme zvýšení úrovně těch kompetencí pedagogických pracovníků, které přímo souvisejí se schopnostmi pedagogů v oblasti zvýšení zájmu žáků o výuku a prevence předčasného odchodu ze vzdělávání.

Program bude realizován v rozsahu 16 vyučovacích hodin rozdělených na 8 hod. teoretické přípravy a 8 hod. praktického nácviku.

Ve výše uvedeném přehledu jsou pouze programy určené pro pedagogické pracovníky SŠ a VOŠ.

Při realizaci programů zohledníme Vaše požadavky na organizační zajištění. Kurzy lze konat jak v moderních prostorech naší agentury, tak přímo ve Vaší škole. Přizpůsobíme se rovněž Vašim požadavkům na organizaci programů z hlediska časového. Možná je i víkendová výuka. Využijte nabídky programů DVPP, za kterými nemusíte daleko dojíždět.

VSM Academy disponuje moderním zázemím vlastního nového školicího střediska. V tomto moderním výukovém zařízení ve Znojemské ulici v Jihlavě probíhají vzdělávací aktivity v sedmi učebnách s příslušným
technickým zázemím.

Materiální a technické vybavení učeben:

Plátno, dataprojektor přenosný, notebook, flipchart, připojení na internet. Přednáškový sál Praha je bezbariérový a vybaven navíc také interaktivní tabulí.

Školicí středisko se nachází na ul. Znojemská 5333/82a, Jihlava a je velmi dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, jejíž zastávka se nachází pouze několik metrů od VSM Academy. Účastníci kurzů mohou také využít venkovní parkování u objektu se značnou kapacitou parkovacích míst. Frekventanti kurzů mají přístup na WIFI, k dispozici je kávovar, je možno zajistit teplý i studený catering.

Pro účastníky ze vzdálenějších míst lze po domluvě zajistit ubytování.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.