Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Kurzy

 1. Do našich kurzů se můžete přihlásit buď elektronicky na našich stránkách vsmacademy.cz, kdy si rezervujete místo na našem kurzu a poté budete kontaktováni pověřenou osobou, která Vám rezervaci potvrdí a informuje Vás o způsobech platby, nebo telefonicky na čísle +420 734 800 537.
 2. Přihláška do našich kurzů/akcí v je závazná. Odhlásit se je možné nejpozději 24 h před zahájením kurzů/akcí, přičemž stornovací poplatek činí 50 % z uvedené ceny, není-li uvedeno jinak v popisu kurzu/akce. Při zrušení účasti v průběhu kurzu/akce, nemůžeme účastníkovi kurzovné vrátit.
 3. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli VSM Academy, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele. Provozovatel neposkytuje osobní údaje účastníků třetím osobám, ani za úplatu ani jinak.
 4. Změna rozvrhu je v případě nutnosti vyhrazena.
 5. U dlouhodobých kurzů si návštěvník může zakoupit permanentku za zvýhodněnou cenu. Průkazka účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzů.  Při každé návštěvě lekce účastník předkládá průkazku k zaznamenání účasti. Pokud účastník nemůže na kurz přijít a omluví se alespoň 24h před kurzem, je mu nabídnut náhradní termín. Jestliže ani tento termín nepřijde, jedna návštěva propadá.  Průkazka je vydána účastníkovi v prvních hodinách kurzu  po platbě na místě. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání nové průkazky. Vystavení duplikátu průkazky je zpoplatněno (30 Kč).
 6. Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.
 7. Fotografování a pořizování audio a videozáznamů v učebnách v průběhu lekcí na jakékoliv nosiče není možné bez souhlasu vyučujícího před zahájením lekce.
 8. V průběhu výuky není vhodné v sále používat mobilní telefony. Pokud se bez telefonu neobejdete, zajistěte prosím, aby ostatní nemohli být rušeni vyzváněním či jinými zvuky Vašeho přístroje.
 9. V učebnách a sálech se nekouří. Jsou-li v přilehlých prostorech zřízena místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem seznámil a akceptuje jej.

V Jihlavě dne 30.7.2015.

Pronájem místností

 1. Pronajímatel je na základě svého čestného prohlášení a údajů zapsaných v příslušném katastru nemovitostí vlastníkem souboru nemovitostí společnosti VSM s.r.o.
 2. Pronájem místností je možno sjednat buď telefonicky na čísle +420 734 800 521 (paní Fialová), elektronicky pomocí rezervačního formuláře nebo na email jana.fialova@vsmjihlava.cz
 3. Při rezervaci Vás pověřená osoba informuje o způsobech platby za pronajaté prostory. Ceny se řídí Ceníkem služeb.
 4. Pronajímatel uzavřením smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor a poskytnutí dalších doprovodných služeb (dále jen smlouva) pronajímá a přenechává ke krátkodobému užívání pouze ty prostory školícího střediska, které jsou specifikovány v časovém a věcném rozsahu smlouvou.
 5. Nájemce se zavazuje předmětné prostory využívat výhradně k účelu, který je ve smlouvě sjednán a nesmí pronajaté prostory dále podnajímat ani jinak přenechat k užívání třetím osobám.
 6. Jakékoliv úpravy pronajatých prostor nejsou povoleny. Nájemce si požadované úpravy pronajatých prostor dopředu dohodne s pronajímatelem a pronajímatel tyto úpravy dle možnosti zajistí.
 7. Nájemce se zavazuje pronajaté prostory udržovat v čistotě a stavu, který neohrozí a nezpůsobí újmu pronajímateli ani třetím osobám. Nájemce se zavazuje předat pronajaté prostory pronajímateli ve stejném stavu, v jakém je převzal a ve sjednaném čase.
 8. Povinnosti nájemce:
 • nájemce je povinen ohlásit neprodleně pronajímateli způsobení škody nebo zjištění nezaviněné škody na majetku pronajímatele.
 • nájemce je povinen umožnit v době pronájmu prostor, uvedených ve smlouvě, přístup pronajímateli a určeným zaměstnancům pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje, že uplatněním tohoto práva nebude nad přípustnou mez rušit činnost nájemce v pronajatých prostorách.
 • nájemce odpovídá za vhodné chování jeho společnosti v pronajatých prostorách. Pokud překročí chování společnosti nájemce únosnou míru a je ohrožen majetek pronajímatele má pronajímatel právo okamžitě ukončit akci nájemce bez nároku na snížení, resp. vrácení nájemného, sjednaného podle smlouvy.
 • nájemce odpovídá za to, že on a jeho společnost se budou pohybovat pouze v prostorách určených smlouvou.
 1. V případě havarijní situace je pronajímatel oprávněn ke vstupu do pronajatých prostor na nezbytně nutnou dobu k odstranění příčin havárie a zamezení vzniku škod.
 2. Při porušení ustanovení podle bodů 3); 4); 5) a 6) těchto všeobecných podmínek je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného a to za každé porušení samostatně, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo pronajímatele na náhradu způsobené škody.
 3. Nájemce potvrzuje, že byl výslovně pronajímatelem upozorněn, že pronajímatel neodpovídá za ztrátu či odcizení majetku nájemce a jeho společnosti v pronajatých prostorách.
 4. Veškeré výjimky z těchto všeobecných smluvních podmínek musí být sjednány písemně. Nájemní vztah po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami nabývá účinnosti ode dne a hodiny sjednané ve smlouvě.

V Jihlavě dne 1.1.2018.